امروزه پژوهشگران در به دست آوردن یافته های جدید به میزان قابل توجهی از پرسشنامه های روانشناسی بهره گرفته اند. همچنین دانشجویان روانشناسی، علوم تربیتی و سایر رشته های علوم رفتاری برای انجام پایان نامه از پرسشنامه ها استفاده می کنند. این ابزارها، با به دست دادن نمره کل و نمره خرده مقیاس در هر متغیر، یافته های جالبی در مورد ویژگی های روانشناختی و رابطه آن ها با سایر متغیرها در اختیار پژوهشگران قرار می دهد.